นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้โดเนท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
 • นามแฝง (สามารถระบุเป็นชื่อใดก็ได้ หากไม่ต้องการระบุตัวตน)
 • สตรีมเมอร์ที่ชำระเงินให้
 • ข้อความ (Message)
 • ยอดใช้จ่าย (Amount)
 • ช่องทางการชำระเงิน (Payment method)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)
 • หมายเลขธุรกรรมบนระบบ Global Prime Corporation Co.,Ltd.
วัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อสตรีมเมอร์ และใช้ป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการโต้แย้งธุรกรรม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสตรีมเมอร์ได้แก่ นามแฝง ข้อความ และ หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ระบุตัวตนของผู้ใช้งานไม่แน่ชัด) เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จำเป็นโดยกฎหมาย หรือเพื่อการให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้งานเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่าย (Amount)
 • ช่องทางการชำระเงิน (Payment method)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)
 • หมายเลขธุรกรรมบนระบบ Global Prime Corporation Co.,Ltd.
ผู้ประมวลผลข้อมูล
 • ผู้ให้บริการที่อาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ ได้แก่ Global Prime Corporation Co.,Ltd., Ltd, Logitech International S.A และ Google Asia Pacific Pte. Ltd.
 • ผู้ให้บริการต่างประเทศทั้งหมดมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป
สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
 • สามารถขอรับสำเนาข้อมูลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่
 • ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บอาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานไม่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธคำขอหากพบว่าตรงกับข้อมูลของหลายบุคคล
การยกเลิกความยินยอม
 • จะเลิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 2 เดือน
 • จะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากผู้ใช้งานโดยตรงแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านบุคคลที่สาม ดังนี้
มีการใช้งาน Google Analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
 • หมายเลขไอพี
 • โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • สถานที่ใช้งาน
 • หน้าเว็บที่เข้าใช้
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • วัน เวลาที่ใช้งาน
ไม่มีการนำข้อมูลที่จัดเก็บในตามหัวข้อ 1 มารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อนี้
ใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 50 เดือนนับจากครั้งสุดท้ายที่เข้าสู่เว็บไซต์
เผยแพร่เมื่อ
วันที่: 20- 04-2021