ข้อตกลงการให้บริการเว็บไซต์
ข้อ 2 ผู้สนับสนุน และการชำระเงิน
  1. การให้บริการช่องทางการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างโดเนทสตรีมเมอร์และสตรีมเมอร์ โดยโดเนทสตรีมเมอร์อาจเพิ่มลดช่องทางชำระเงินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ และไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
  3. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้น ทางโดเนทสตรีมเมอร์ไม่มีหน้าที่ใบกำกับภาษีหรือภาษีทางภาษีอื่นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการขอใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต้องทำการขอกับสตรีมเมอร์โดยตรง
  4. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้สนับสนุน โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ
  5. หากสตรีมเมอร์มีการแจ้งว่าจะได้รับการตอบแทนใดๆ จากการชำระเงินให้ ข้อตกลงนี้เป็นการตกลงระหว่างสตรีมเมอร์และผู้สนับสนุน ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากโดเนทสตรีมเมอร์ได้
  6. ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านหน้าจอสตรีมมิ่ง และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันใดๆ ได้ รวมถึงการแสดงผลถูกต้อง ตรงเวลา ครบถ้วน